Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

Część wstępna
 
Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników i nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Celem polityki „Standardów Ochrony Małoletnich” jest zapewnienie Wam sprzyjających warunków do nauki oraz rozwoju zgodnie z Waszymi indywidualnymi możliwościami i potrzebami w atmosferze życzliwości, szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.
 
Rozdział I
Objaśnienie terminów
§ 1.
 1. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
 2. Przez krzywdzenie dziecka powinniście rozumieć zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej lub innego dziecka, które ujemnie wpływa na Wasz rozwój fizyczny lub psychiczny.
Rozdział II
Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci
§ 2.
 1. Wszyscy pracownicy Młodzieżowego Domy Kultury w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę kiedy Tobie lub innemu dziecku dzieje się krzywda.

§ 3.

Wyróżnia się 4 podstawowe formy krzywdzenia:
A. Przemoc fizyczna to między innymi: popychanie, szarpanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami.
B. Przemoc psychiczna to między innymi: poniżanie, upokarzanie, ośmieszanie, wyzywanie, wyśmiewanie, odtrącanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikty dorosłych, wytykanie z powodu odmienności.
C. Wykorzystanie seksualne to naruszenie sfery intymnej dziecka, zmuszanie do oglądania nagich osób, robienie zdjęć lub filmów z udziałem dziecka bez ubrania.
D. Zaniedbywanie to: niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych dziecka lub nierespektowanie jego podstawowych praw (niedożywienie, ubiór nieadekwatny do pory roku, zaniedbanie higieniczne, pozostawanie na dworze bez opieki w godzinach wieczornych i nocnych, niedbanie o higienę snu i odpoczynku, nieposyłanie dziecka do szkoły, niezapewnienie dziecku opieki lekarskiej).
 
§ 4.
 1. Przemocy możecie doświadczyć ze strony innych uczniów, rodziców lub opiekunów, osób trzecich (osób, z którymi miałaś/miałeś kontakt czy pracowników placówki).
 2. Zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko i dziecko – dziecko ustalone w placówce znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszych Standardów.
Rozdział III
Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka
§ 5.
 1. W przypadku doświadczenia jakiejkolwiek z wyżej wymienionych form krzywdzenia ze strony osób dorosłych lub innych dzieci zawiadom nauczyciela lub dyrektora.
 2. Wówczas stosownie do zgłoszonej sytuacji zostanie uruchomiona odpowiednia procedura.
Rozdział IV
Zasady ochrony wizerunku dziecka
§ 6.
 1. Placówka uznając Twoje prawo do prywatności i ochrony dóbr osobistych zapewnia najwyższe standardy ochrony Twoich danych osobowych oraz Twojego wizerunku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zgodę na publikację Twojego wizerunku wyrażają w formie pisemnej rodzice lub opiekunowie prawni.
Rozdział V
Zasady udostępniania Rodzicom i Uczniom Standardów do zapoznania się z nimi i ich stosowania
§ 7.
 1. Dokument „Standardy Ochrony Małoletnich” jest dokumentem ogólnodostępnym dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury, uczniów oraz ich opiekunów poprzez stronę internetową oraz możliwość wglądu w sekretariacie placówki.
 2. Nauczyciele, mają obowiązek zapoznania uczestników ze Standardami oraz omówienia ich w taki sposób, aby mogli go zrozumieć niezależnie od wieku.
Załącznik nr 1
Zasady bezpiecznych relacji dorosły – dziecko
w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach
 
Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników pedagogicznych, pracowników niepedagogicznych, praktykantów i wolontariuszy. Dorośli powinni traktować Was z szacunkiem oraz uwzględniać Waszą godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy w jakiejkolwiek formie.
Relacje dorosłych z dziećmi.
 1. Działania podejmowane wobec Was powinny być adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe.
 2. Nikt nie może Was bić, szturchać, popychać, zawstydzać, upokarzać, lekceważyć, obrażać ani dotykać w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
 3. Osobom dorosłym pracującym w placówce nie wolno używać wobec Was wulgarnych słów, gestów i żartów, czynić obraźliwych uwag, kierować wypowiedzi dotyczących aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywać władzę lub przewagę fizyczną nad Wami (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
 4. Osoba dorosła pracująca w Młodzieżowym Domu Kultury nie może Wam proponować alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używać ich w Waszej obecności.
 5. Jeśli czujesz się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów osób dorosłych pracujących w placówce, możesz o tym powiedzieć nauczycielowi lub dyrektorowi i możesz oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.
 6. Pracownicy nie mogą zapraszać Was do swojego miejsca zamieszkania ani spotykać się z Wami poza godzinami pracy.
 7. Właściwą formą komunikacji nauczyciela z Wami lub Waszymi rodzicami lub opiekunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail i telefon służbowy).
Zasady bezpiecznych relacji dziecko-dziecko
w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach
 1. Traktuj kolegów/koleżanki z należytym szacunkiem.
 2. Słuchaj innych, a gdy mówią nie przerywaj im.
 3. Pamiętaj, że każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania, myśli i przekonań jeśli nie naruszają one dobra osobistego innych osób.
 4. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa obowiązujących w placówce (nie narażaj innych na niebezpieczeństwo).
 5. Konflikty rozwiązuj w sposób pokojowy:
  • Wycisz się, uspokój, zatrzymaj niepotrzebną kłótnię zanim stracisz nad sobą kontrolę a konflikt się tylko nasili.
  • Powiedz co według Ciebie jest problemem, co jest przyczyną nieporozumienia, czego oczekujesz.
  • Słuchaj co mówi druga osoba, jakie są jej odczucia, czego ona oczekuje i podsumuj to co usłyszałeś/usłyszałaś.
  • Upewnij się, że Twój rozmówca powiedział wszystko odnośnie swoich odczuć.
  • Wymyślcie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla Was obojga.
  • Pamiętaj! Jeśli nie uda się Wam rozwiązać konfliktu, zawsze możecie zwrócić się o pomoc do nauczyciela lub dyrektora.
 6. Nie bądź obojętny gdy komuś dzieje się krzywda, zawsze poinformuj o tym nauczyciela lub dyrektora.
 7. Młodzieżowy Dom Kultury jest wspólnotą – nie stwarzaj sytuacji, w których Twoi koledzy/koleżanki czuliby się celowo pomijani i izolowani.
 8. Nie wolno Ci bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej innego dziecka.
 9. Szanuj przestrzeń intymną swoich kolegów i koleżanek. Nigdy nie dotykaj kolegi/koleżanki w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
 10. Nie wolno Ci wyśmiewać, obgadywać, ośmieszać, zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać innych uczniów.
 11. Nie wypowiadaj się w sposób obraźliwy o rodzicach Twoich kolegów i koleżanek.
 12. Nie zwracaj się w sposób wulgarny do innych.
 13. Pamiętaj, że żarty, które nie bawią drugiej osoby nie są żartami i taką zabawę słowną natychmiast przerywaj.
 14. Bądź tolerancyjny – szanuj odmienny wygląd, przekonania, wierzenia, poglądy innych.
 15. Szanuj prawo innych do prywatności, nie przeglądaj prywatnych rzeczy.
 16. Nie wolno Ci nagrywać ani rozpowszechniać wizerunku kolegi/koleżanki bez jego/jej wyraźnej zgody.
 17. Szanuj rzeczy osobiste i mienie kolegów/koleżanek.
 18. Jeśli chcesz pożyczyć jakąś rzecz od kolegi/koleżanki, zapytaj.
 19. Nie namawiaj innych do krzywdzenia.
 20. Nie przynoś do placówki niedozwolonych substancji, nie zachęcaj innych do ich stosowania.
PAMIĘTAJ!!!
KAŻDY ma prawo do poszanowania swojej godności.
JEŚLI sam/sama doznajesz krzywdy
lub jesteś świadkiem krzywdzenia innego ucznia to NATYCHMIAST
powiedz o tym komuś dorosłemu:
dyrektorowi, nauczycielowi
lub innemu dorosłemu,
który jest dostępny na terenie placówki!!!
 
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116111
Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli: 800080222
Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji: 225949100
Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna: 224259848