Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

Klauzula informacyjna wobec osób do których mają zastosowanie Standardy Ochrony Małoletnich
(ofiar, sprawców, świadków, udzielających pomocy, przyjmujących i koordynujących zdarzenia podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice zwany dalej „Administratorem”.

2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Twoich danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO i/lub art. 9 ust. 2 lit b RODO w związku z:
1) ustawą z 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023r. poz. 1304 ze zm.)
2) ustawą z 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych in. ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1606)

4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: firmom prawniczym, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych.

5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z Rzeczowego Wykazu Akt (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i/lub e)
4) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO
2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie Pani/pana danych osobowych wynika z obowiązku prawnego i jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).