Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Pabianicach 95-200 ul. Pułaskiego 38
2. W Młodzieżowym Domu Kultury został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon 693337954
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacją zadań wynikających z Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
6. Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
6) ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Regulamin konkursów/imprez organizowanych przez MDK w Pabianicach

Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony wizerunku podczas imprezy/wydarzenia/konkursu organizowanego przez administratora danych.

 1. Organizator utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg Imprezy/wydarzenia/konkursu dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy.
 2. Wizerunek stanowiący jedynie szczegół większej całości imprezy/wydarzenia/konkursu osób przebywających na terenie imprezy/wydarzenia/konkursu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacji przebiegu imprezy/wydarzenia/konkursu, reklamowych oraz promocyjnych (art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a), prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie i rozpowszechnianie wizerunku przez uczestników imprezy/wydarzenia/konkursu.
 5. Dla potrzeb utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku konkretnej osoby organizator odbierze stosowna zgodę (wzór załączony do niniejszego regulaminu) dla realizacji celów określonych w pkt 1.
 6. Każdy uczestnik imprezy/wydarzenia/konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, przenoszenia danych lub żądać usunięcia swoich danych osobowych (prawa uczestnika szczegółowo określone zostały w klauzuli informacyjnej).
 7. Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych wraz z załącznikami.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice
 2. W MDK w Pabianicach, został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e‑mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
 4. udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu promowania działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności dziecka;
 5. prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dotarcie do jak najszerszego grona zainteresowanych;
 6. obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) związane z działalnością wychowawczą, opiekuńczą oraz innych działań statutowych w szczególności wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
 7. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.).
 8. Dane osobowe Uczestnika nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  3. osoby odwiedzające siedzibę administratora (gabloty, tablice ogłoszeniowe w szkole) oraz internetowe serwisy informacyjne administratora danych.
 9. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o art. 6 ust 1 lit f RODO, bądź żądania wycofania zgody wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust 1 lit a RODO.
 10. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
  3. żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
  6. ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika Konkursu narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook i serwisie Youtube następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Meta Inc. oraz spółka Google LLC. Spółka Meta Inc. oraz Google LLC przystąpiła do Porozumienia w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej w ramach tzw. Klauzul Umownych. Komisja Europejska uznaje, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii do samocertyfikowanych podmiotów w Stanach Zjednoczonych. Polityki prywatności znajdują się pod linkami: Polityka prywatności Facebook; Polityka prywatności Google.